Licenční ujednání

Trados Studio

Toto licenční ujednání představuje smlouvu mezi RWS a Vámi. Vztahuje se na software uvedený výše, který zahrnuje všechny příslušná média, tištěné materiály a “online” nebo elektronickou dokumentaci. Toto ujednání se rovněž vztahuje na veškeré RWS:

  • aktualizace
  • doplňky
  • internetové služby
  • služby technické podpory

k tomuto softwaru, pokud není specifikováno jinak. Pokud ano, platí specifické licenční ujednání.

Instalací, kopírováním nebo jiným použitím softwaru souhlasíte a přijímáte toto ujednání. Pokud s ujednáním nesouhlasíte, nepoužívejte tento software.

Pokud tento software používáte, platí následující podmínky (vážou se na Vás i Vaše zaměstnance):

1. Práva k instalaci a použití

Za předpokladu, že souhlasíte s těmito podmínkami, zavazujete se je dodržovat a zaplatíte plnou výši licenčního poplatku, vám SDL uděluje počínaje datem instalace softwaru nevýhradní, nepřenosnou licenci k použití softwaru s následujícími podmínkami.

Můžete instalovat a používat pouze jednu (1) kopii softwaru v daný čas (pouze ve formátu objektového kódu), pouze na jedné pracovní stanici výhradně pro své interní pracovní účely. Po procesu upgradu softwaru již nebudete moci použít software, který tvořil základ pro upgrade.

2. Omezení použití

Elektronická zařízení: Nesmíte umožnit jakémukoliv počítači nebo jinému elektronickému přístroji (dále jen “Zařízení”) užití, přístup, nebo zobrazení softwaru nebo spuštění jiného spustitelného softwaru umístěného na pracovní stanici nebo počítači v souvislosti se softwarem, ani nesmíte Zařízení povolit zobrazení uživatelské rozhraní softwaru, pokud Zařízení nemá samostatnou licenci pro software. Hardware nebo software snižující počet Zařízení, které přímo přistupují k softwaru nebo jej používají, nesmí snížit počet licencí potřebných pro software. Je-li software používán ve společném prostředí, můžete po přechodnou dobu software používat na serveru využívaném výhradně k převzetí zátěže při poruše primárního serveru.

Použití RWS Translation Memory Server,Trados Team nebo RWS Studio LiveShare Software: Je-li software používán ve spojení s RWS Translation Memory Server a/nebo Trados Team a/nebo RWS Studio LiveShare (dále jen “Serverový software”), musíte být držitelem také platné klientské přístupové licence “Client Access License”, jako je popsáno v samostatném licenčním ujednání, které doprovází Serverový software (the “Server Software EULA”). Nesmíte používat, přistupovat, nebo jinak využívat Serverový software takovým způsobem, který by porušil serverové licenční ujednání “Server Software EULA”. Musíte mít samostatnou klientskou přístupovou licenci pro každé Zařízení, které přistupuje nebo jinak využívá serverového softwaru, a to pro stejnou nebo novější verzi než Serverový software, ke kterému Zařízení přistupuje nebo jinak používá.

Použití Trados Studio Freelance a Trados Studio Starter: Pokud je software označován Trados Studio Freelance nebo Trados Studio Starter nebo je jinak poskytován jako software pro samostatné překladatele „freelance“, může být použit jen Vámi jako jednotlivcem a nesmí být použit v korporátní síti založené na doméně.

Rozhraní pro programování aplikací (dále jen “API”) a přístupu osob, které nejsou držiteli licence: Software (nebo některé funkce) mohou být poskytovány včetně API. Toto ujednání Vám neposkytuje právo využívat API, kromě jediné výjimky, a to je automatizace manuálně prováděných kroků, které jsou jinak běžnou součástí funkcionality a byly by prováděny prostřednictvím uživatelského rozhraní. Bez omezení platnosti výše uvedeného nesmíte umožnit přístup k softwaru (nebo jeho funkcím) osobám, které nejsou držiteli licence (např. prostřednictvím technologie terminálového serveru nebo webového rozhraní k softwaru běžící na serveru).

V případě, že existuje platná prodejní objednávka mezi RWS a Vámi, která odlišně stanoví podmínky použití, přístupu nebo využívání funkcí softwaru nebo klientských přístupových licencí, platí v ní uvedené limity.

3. Vlastnické formáty

Software může k předávání informací mezi svými součástmi využívat vlastnické formáty. Tyto vlastnické formáty smíte využívat jen v rámci použití softwaru.

4. Plná úhrada

Licenční poplatky jste povinni uhradit ve výši a v termínech uvedených v prodejní objednávce či faktuře.

5. Rozsah licence

Tento software je licencován, ne prodáván. Jakékoli použití softwaru, s výjimkou případů výslovně povolených touto dohodou, vyžaduje předchozí písemný souhlas RWS udělený dle individuálního zvážení. SDL si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v této smlouvě.

6. Vlastnictví

RWS si vyhrazuje veškerá práva a nároky na software, včetně všech práv duševního vlastnictví. Proto nesmíte používat, kopírovat a distribuovat software bez povolení RWS, kromě toho, že si můžete vytvořit jednu (1) kopii softwaru výhradně pro účely zálohování nebo archivace. Nesmíte kopírovat tištěné materiály dodané se softwarem.

7. Další omezení

Nesmíte software měnit, kopírovat nebo upravovat; sloučit s jiným programem, provádět zpětné inženýrství, rozebírat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód softwaru nebo kombinovat s jakýmkoli jiným softwarem nebo hardwarem, s výjimkou případů výslovně povolených v této smlouvě, nebo v rozsahu povoleném zákonem.

Za žádných okolností nesmíte odstranit nebo změnit informace o autorských právech, registrační číslo, nebo jiné prvky sloužící k identifikaci softwaru.

Software (nebo jeho část) nesmíte pronajímat třetí osobě pro komerční účely nebo pro využívání služeb v kanceláři, nebo převádět, poskytovat sublicence, pronájem, leasing, úvěr, nebo jinak nepřímo umožnit přístup ke všem částem softwaru jakékoliv třetí straně.

8. Související služby

Při použití softwaru budete mít možnost přístupu ke službě zahrnující přenos textu přes internet. Při výběru této možnosti jste zodpovědný/á, že tento přenos nebude porušovat práva majitele textu a všechny platné zákony, včetně právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Při použití softwaru budete mít možnost přístupu ke službě poskytované třetí stranou. Při výběru této možnosti jste zodpovědný/á, že poskytnutí textu nebo použití této služby nebude porušovat práva majitele textu a všechny platné zákony, včetně právních předpisů o ochraně osobních údajů. Souhlasíte s tím, že SDL není zodpovědné za služby třetích stran, nebo důsledky jejich použití. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny podmínky služby uložené poskytovatelem služeb.

Souhlasíte s tím, že RWS poskytuje přístup ke službám popsaných v tomto článku 8 pro vaše pohodlí, podmínky se mohou měnit nebo dokonce zrušit možnost poskytování jakékoliv související služby nebo jejich části, ať už dočasně nebo trvale, s nebo bez upozorněním, a Vy potvrzujete, že taková změna nebo zrušení může být provedeno bez jakékoliv odpovědnosti vůči Vám. Souhlasíte s tím, že nebudete uplatňovat nárok jakéhokoliv druhu či povahy na odškodnění po ani proti RWS, její dceřiné společnosti, pobočce, představiteli, zástupci a zaměstnanci, vyplývající nebo jakkoli související s Vaším používáním těchto souvisejících služeb poskytovaných jakoukoliv třetí stranou.

9. Převod

Písemným oznámením společnosti RWS můžete převést všechny (ale ne jen část) Vašich práv a povinností dle této dohody na svého vlastníka nebo nástupce v podnikání. Žádným jiným způsobem nemůže být tato dohoda, ani žádná práva dle této dohody, přiděleny nebo jinak převedeny bez předchozího písemného souhlasu společnosti RWS, která souhlas nebude bezdůvodně zamítat. Tato smlouva je závazná pro Vás a všechny své nástupce a povolené nabyvatele.

10. Omezená záruka

SDL Vám zaručuje, že po dobu devadesáti (90) dnů od dodání softwaru (dále jen “Záruční doba”): (a) médium, na němž je software poskytnut, při normálním používání nebude vykazovat vady materiálu a zpracování; a (b) software bude plnit své podstatné funkce uvedené v dokumentaci a dalších poskytnutých materiálech. Tato záruka se vztahuje pouze na Vás jako původního kupujícího. Pokud společnost RWS v Záruční době bezodkladně informujete o reklamaci, společnost RWS (dle vlastního rozhodnutí) software opraví, vymění nebo Vám vrátí kupní cenu softwaru s tím, že v případě vrácení kupní ceny platnost této licence končí, bez dalších úhrad, a že se jedná o Váš výhradní nárok na odškodnění z této záruky. Na veškeré doplňky a aktualizace softwaru, včetně nebo bez omezení, jako např.: jakýkoliv opravný balíček (“Service Pack”) nebo záplata (“Hotfix”) poskytnutá po uplynutí Záruční doby, se nevztahují žádné záruky či podmínky, výslovně uvedené, předpokládané nebo zákonem stanovené. Výše uvedené záruky nejsou platné, pokud došlo k selhání softwaru v důsledku nehody, zneužití, nesprávného použití, nesprávného použití nebo viru.

11. VYLOUČENÍ JINÝCH ZÁRUK

SOFTWARE SE POSKYTUJE „TAK JAK JE“ A KROMĚ PŘÍPADU UVEDENÉHO V ČLÁNKU 10 JSOU VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, PODMÍNKY NEBO JINÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU NEBO DOPROVODNÝCH PÍSEMNÝCH MATERIÁLŮ, A TO VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ ZE ZÁKONA, OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NEBO JINAK (VČETNĚ USTANOVENÍ O DOSTATEČNÉ JAKOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL) VYLOUČENA V MAXIMÁLNÍM ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU. POTVRZUJETE, ŽE SOFTWARE NEBYL VYVINUT ZA ÚČELEM POKRYTÍ VAŠICH INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB A PROTO SAMI ODPOVÍDÁTE ZA VOLBU SOFTWARU A URČENÍ, ZDA JEHO FUNKCE VYHOVUJÍ VAŠIM POTŘEBÁM, A SOUHLASÍTE, ŽE NENÍ POSKYTNUTÁ ŽÁDNÁ ZÁRUKA NA SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY VE SMYSLU JEJÍHO POSKYTOVÁNÍ, ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NEBO BEZCHYBNOSTI, NEBO ŽE VÝSLEDKY ZÍSKANÉCH Z TĚCHTO SLUŽEB BUDOU PŘESNÉ, BEZCHYBNÉ A SLUŽBA BUDE FUNKČNÍ.

SPOLEČNOST RWS (A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI) V MAXIMÁLNÍ ZÁKONEM DOVOLENÉ MÍŘE NENESOU ODPOVĚDNOST ZE SMLOUVY, PRÁVA (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ NEBO PORUŠENÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI) ANI JINOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, ZTRÁTY, ODŠKODNĚNÍ NEBO KOMPENZACI LIBOVOLNÉHO DRUHU ANI VYPLÝVAJÍCÍ V SOUVISLOSTI S TÍMTO UJEDNÁNÍM, A TO ANI POKUD BYLA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD ČI ZTRÁT PŘEDVÍDATELNÁ, PŘEDVÍDANÁ NEBO BYLA ZNÁMA, TÝKAJÍCÍ SE: (A) POŠKOZENÍ, NARUŠENÍ NEBO ZTRÁTY DAT, (B) EKONOMICKÉ ZTRÁTY, (C) UŠLÉHO SKUTEČNÉHO NEBO OČEKÁVANÉHO ZISKU, (D) UŠLÉHO OBCHODNÍHO PŘÍJMU, (E) UŠLÝCH OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, (F) UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, (G) ZTRÁTY Z GOODWILLU NEBO (H) JAKÝCHKOLI DALŠÍCH NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY NA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V SOFTWARU NEBO JÍM ZPRACOVANÝCH.

V SOULADU S OSTATNÍMI USTANOVENÍMI TOHOTO ČLÁNKU 11 CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI RWS ZALOŽENÁ NA SMLOUVĚ ČI JINÉM PRÁVU (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ NEBO PORUŠENÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI) NEBO ZA JINÉ PORUŠENÍ (NEBO SÉRII SOUVISEJÍCÍCH UDÁLOSTÍ NEBO PORUŠENÍ) DLE TOHOTO UJEDNÁNÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU ZÁKAZNÍK ZA SOFTWARE ZAPLATIL.

NIC V TOMTO UJEDNÁNÍ NEVYLUČUJE ANI NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST JEDNÉ STRANY VŮČI DRUHÉ ZA (I) ÚMRTÍ NEBO PORANĚNÍ ZPŮSOBENÉ ZANEDBÁNÍM ANI ZA (II) JINOU ODPOVĚDNOST V ROZSAHU, KTERÝ ZE ZÁKONA NEMŮŽE BÝT VYLOUČEN NEBO OMEZEN.

12. Doba platnosti a její ukončení

Tato smlouva nabývá platnost okamžikem první instalace softwaru, a zaniká v případě (a) nezaplacení licenčního poplatku v souladu s podmínkami prodejní objednávky, nebo (b) nedodržení kterékoliv z podmínek, nebo podmínek této smlouvy, nebo (c) platební neschopností v jakékoli jurisdikci, nebo (d) zničení všech kopií softwaru ve vašem vlastnictví.

Při ukončení (a) všechna práva poskytnutá tímto ujednáním zanikají, (b) musíte ukončit všechny činnosti umožněné tímto ujednáním, a (c) je nutné okamžitě vymazat nebo odstranit software ze všech Zařízení, okamžitě zničit všechny kopie softwaru, všechny jeho součásti a doprovodné písemné materiály ve Vašem vlastnictví.

13. Důvěrnost

Software obsahuje obchodní tajemství a další know-how vlastněné společností RWS. Jakékoliv použití či zveřejnění softwaru nebo jeho algoritmů, protokolů nebo rozhraní, s výjimkou přesně definované v souladu s podmínkami této smlouvy, je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu RWS.

14. Zákaz dělení

Software může zahrnovat více aplikací, nástrojů a komponent, může podporovat více platforem a jazyků, a může Vám být poskytnut na více médiích, nebo v několika kopiích. Nicméně je software navržen a dodáván jako jeden balík produktů, tak má být použit. Není nutné používat všechny součásti softwaru, ale nesmíte z něj oddělovat součásti pro použití na různých serverech.

15. Vzdání se

Nevyužití nebo prodlení při využití práva jedné strany v souvislosti s tímto ujednáním neznamená vzdání se práv ani neomezuje a nevylučuje práva této strany.

Vzdání se práv strany v případě porušení druhou stranou neznamená vzdání se práv v případě tohoto nebo dalších porušení.

16. Dělitelnost

Pokud kompetentní orgán rozhodne, že je některé ustanovení tohoto ujednání neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, nezávisle na rozsahu, bude toto ustanovení, podmínka nebo věta oddělena od ostatních ustanovení, podmínek nebo vět, které zůstanou v platnosti v maximálním zákonem povoleném rozsahu.

17. Třetí strany

Osoba, která není společnost RWS nebo Vy nemá práva daná Zákonem o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 (“the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999”), a tak nemůže prosadit žádné ustanovení této dohody.

18. Rozhodné právo

Tato smlouva se řídí zákony Anglie a Walesu, bez ohledu na konflikt právních principů.

19. Úplné ujednání

Toto ujednání představuje úplné ujednání mezi Vámi a společností RWS ve věci softwaru a nahrazuje veškerou komunikaci nebo vyjádření související se softwarem a dokumentací. Pokud bude některé ustanovení této smlouvy prohlášeno za neplatné, bude zbývající část této smlouvy i nadále v plné platnosti a účinnosti.

Nic v této dohodě neomezuje nebo nevylučuje závazek jakékoliv strany (nebo jeho nápravy) v souvislosti s podvodem nebo podvodným chování.